Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเบื้องต้น

Merc Gears เป็นแบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่ายโดย  B SQUARE DEVELOPMENT AND SOLUTION CO., LTD. ซึ่งเรามุ่งมั่นในการปกป้องและให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของลูกค้า นโยบายนี้จะอธิบายวิธีที่บริษัทใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าและวิธีที่ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทถ้าประสงค์ให้จำกัดการใช้ข้อมูลนั้น กรุณาอ่านข้อมูลต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างครบถ้วน ด้วยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ (“เว็บไซต์”) แสดงว่าลูกค้ายินยอมให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ บริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตามหลักการของการป้องกันข้อมูลสากล และมุ่งหมายที่รักษาความเสมอต้นเสมอปลายในระดับสูงของการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลของลูกค้าดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ลูกค้าให้ด้วยการกรอกแบบฟอร์ม โดยเฉพาะแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มลงทะเบียนในเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ รวมถึงข้อมูลที่ให้ในเวลาที่สมัครใช้บริการของบริษัท การซื้อของผ่านเว็บไซต์บริษัท การประกาศข้อความเนื้อหาวัสดุบนหรือไปยังเว็บไซต์บริษัท (ถ้าได้รับอนุญาต) การร้องขอบริการเพิ่มเติม หรือการใช้บริการใด ๆ ที่บริษัทจะนำเสนอในอนาคต นอกจากนี้
  ยังอาจมีการร้องขอข้อมูลเมื่อลูกค้าลงแข่งขันหรือมีรายการส่งเสริมการขายจากบริษัทหรือบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัท และเมื่อลูกค้ารายงานปัญหาทางเว็บไซต์
 • ในการลงทะเบียน บริษัทจะขอชื่อ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดของบัตรชำระเงิน และที่อยู่ในการจัดส่ง
 • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อบริษัท บริษัทอาจเก็บบันทึกการติดต่อโต้ตอบ
 • นอกจากนี้ บริษัทอาจขอให้ลูกค้าทำแบบสำรวจที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย แม้ว่าลูกค้าไม่ต้องตอบแบบสำรวจก็ตาม
 • รายละเอียดของการทำธุรกรรมที่ลูกค้าทำผ่านเว็บไซต์และการทำตามประสงค์คำสั่งซื้อของลูกค้า
 • รายละเอียดการเยี่ยมชมของลูกค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลจราจร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เว็บบล็อก และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินของบริษัทเองหรือเพื่อการอื่นก็ตาม) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ลูกค้าเข้าถึง
 • ข้อมูลอื่นดังกล่าวหรือข้อมูลที่ลูกค้าอีเมลถึงบริษัทหรือป้อนในเว็บไซต์บริษัท

การใช้ข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในรูปแบบดังต่อไปนี้

 • เพื่อทำให้บริษัทสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สินค้า และ/หรือบริการแก่ลูกค้า ตามที่ลูกค้าร้องขอจากบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัทรู้สึกว่าลูกค้าอาจสนใจโดยที่ลูกค้ายินยอมที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์บริษัทถูกนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับลูกค้าและคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • เพื่อช่วยบริษัทในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามที่ลูกค้าขอสินค้า ข้อมูลเพิ่มเติม หรือมี
  ข้อสงสัย
 • เพื่อดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท ในกรณีที่การดำเนินการตามพันธะหน้าที่อันเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัททำให้บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมให้มี
  การเปิดเผยดังกล่าว
 • เพื่ออำนวยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในคุณลักษณะแบบโต้ตอบของบริการบริษัท เมื่อลูกค้าเลือกที่จะทำดังกล่าว
 • เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการและเว็บไซต์ของบริษัท
 • ลูกค้าจะไม่ได้รับการสื่อสารทางการตลาดที่ไม่ได้ร้องขอจากบริษัท เว้นแต่ลูกค้าตกลงให้ติดต่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจติดต่อกับลูกค้าเป็นครั้งคราวตามจำเป็นด้วยข้อมูลหรือคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน การสั่งซื้อ และ/หรือการประกาศข้อความของลูกค้า
 • การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลลึกซึ้งทั่วไปของสินค้า ผู้บริโภค แนวโน้มทางภูมิศาสตร์และทางประชากรศาสตร์

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท ซึ่งหมายถึงบริษัทสาขา บริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบริษัทสาขาของบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ในกรณีที่บริษัทขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ (บางส่วนหรือทั้งหมด) ในกรณีนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้สนใจจะขายหรือผู้สนใจจะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินนั้น และอาจขายและโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามการขายธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • ในกรณีที่บริษัทหรือทรัพย์สินที่สำคัญทั้งหมดของบริษัทถูกครอบครองโดยบุคคลภายนอก
  กรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทถือไว้จะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน
 • ในขอบเขตที่จำเป็นให้บริษัทสามารถดำเนินการตามพันธะหน้าที่ซึ่งเกิดจากสัญญาที่ทำระหว่างลูกค้ากับบริษัท
 • ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามบังคับกฎหมาย เพื่อให้ระบบทำงานอย่างถูกต้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัย บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ลูกค้า หรือผู้อื่น การนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นและองค์กรต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทุจริตและลดความเสี่ยงสินเชื่อ
 • การให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นผู้ช่วยบริษัทดำเนินเว็บไซต์ ดำเนินธุรกิจ หรือให้บริการลูกค้า ตราบเท่าที่บุคคลดังกล่าวตกลงที่จะรักข้อมูลนี้เป็นความลับ บุคคลภายนอกนี้เรียกว่าผู้ประมวลข้อมูล และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ประมวลการชำระเงิน บริษัทที่ขนส่งสินค้า ตัวแทนออกของและเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 • มีการจัดเก็บการสำรองข้อมูลที่มีระบบฟื้นฟูกรณีเกิดภัยพิบัติและผ่านการรับรอง
%d bloggers like this: